Site search: 
Youtube channel
VK group
 
Copyright © 2024 Institute for Time Nature Explorations. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Полещук В.И.
Чтобы увидеть материалы данного автора, размещенные ранее
30.12.2013
г., воспользуйтесь поиском по фамилии, либо перейдите на старую версию именного указателя и выберете нужного автора из списка.

Полещук Валерий Иванович / Poleshchuk V.I.

Библиотека электронных публикаций:

Poleshchuk V.I. Стрела времени и экологические циклы // Время и человек (Человек в пространстве концептуальных времен): сб. научн. тр. / Под ред. В. С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып.5). Новочеркасск: "НОК", 2008. С. 186-193. (Скачать) [distributed 02.01.2020]

Poleshchuk V.I. Фактор времени в эколого-экономических системах // Культура и время. Время в культуре. Культура времени: cб. науч. тр. / Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып.4). Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2007. С. 181-185. (Скачать) [distributed 02.01.2020]

Poleshchuk V.I. Исследование времени экономической системы // Проблема времени в культуре, философии и науке: сб. науч. тр. / Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып.3). Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2006. С. 61-63. (Скачать) [distributed 02.01.2020]

Poleshchuk V.I. Время в экономических системах // Изучение времени: концепции, модели, подходы, гипотезы и идеи: сб. науч. тр. / Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып.2). Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2005. С. 70-73. (Скачать) [distributed 31.12.2019]

Сборники:

Сборник: Время и человек (Человек в пространстве концептуальных времен): сб. научн. тр. / Churakov V.S. , Zaguskin S.L. , Zaslavsky A.M. , Znykin P.A. , Korotkov A.V. , Likhushina M.V. , Lolaev T.P. , Nikonov Yu.V. , Poleshchuk V.I. , Popov V.G. , Potenko N.A. , Chernysheva M.P. , Shardin Yu.P. , Shtompel L.A. // Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып. 5). Новочеркасск: Изд-во "НОК", 2008. 316 с. (Скачать) [размещено на сайте 02.01.2020]

Сборник: Культура и время. Время в культуре. Культура времени: cб. науч. тр. / Churakov V.S. , Vakulenko A.A. , Veinik V.A. , Dmitrievsky I.M. , Zaguskin S.L. , Zaripov R.G. , Zilberman M.Sh. , Znykin P.A. , Karavaev E.F. , Kozyrev D.N. , Korotkov A.V. , Labeish V.G. , Lolaev T.P. , Meshkov V.E. , Meshkova E.V. , Parkhomov A.G. , Pershin N.A. , Poleshchuk V.I. , Popov V.G. , Potenko N.A. , Shikhobalov L.S. , Shtompel L.A. , Shtompel O.M. // Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып. 4). Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2007. 302 с. (Скачать) [размещено на сайте 02.01.2020]

Сборник: Проблема времени в культуре, философии и науке: сб. науч. тр. / Churakov V.S. , Arushanov M.L. , Zaguskin S.L. , Korotaev S.M. , Korotkov A.V. , Kravchenko P.D. , Lolaev T.P. , Melnikov Gennady Semenovich , Meshkov V.E. , Meshkova E.V. , Poleshchuk V.I. , Popov V.G. , Potenko N.A. , Chernov S.A. , Shikhobalov L.S. , Shtompel L.A. , Shtompel O.M. // Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып. 3). Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2006. 155 с. (Скачать) [размещено на сайте 02.01.2020]

Сборник: Изучение времени: концепции, модели, подходы, гипотезы и идеи: сб. науч. тр. / Churakov V.S. , Anisov A.M. , Borisov V.A. , Borisova L.B. , Galushkin N.E. , Herzenstein M.E. , Gorohov Yu.V. , Dmitrievsky I.M. , Zaguskin S.L. , Zaguskina S.S. , Zaripov R.G. , Korotaev S.M. , Korotkov A.V. , Parkhomov A.G. , Poleshchuk V.I. , Rabunsky D.D. , Serdyuk V.O. , Timoshenko T.V. , Chernov S.A. , Shikhobalov L.S. , Shtompel L.A. , Shtompel O.M. // Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып. 2). Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2005. 262 с. (Скачать) [размещено на сайте 31.12.2019]Наверх