Copyright © 2023 Institute for Time Nature Explorations. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Попов В.Г.
Чтобы увидеть материалы данного автора, размещенные ранее
30.12.2013
г., воспользуйтесь поиском по фамилии, либо перейдите на старую версию именного указателя и выберете нужного автора из списка.

Попов Валентин Германович / Popov V.G.

Библиотека электронных публикаций:

Popov V.G. Логика пространства и времени // Время и человек (Человек в пространстве концептуальных времен): сб. научн. тр. / Под ред. В. С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып.5). Новочеркасск: "НОК", 2008. С. 95-122. (Скачать) [distributed 02.01.2020]

Popov V.G. Вечность в многообразии реальности // Культура и время. Время в культуре. Культура времени: cб. науч. тр. / Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып.4). Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2007. С. 112-125. (Скачать) [distributed 02.01.2020]

Popov V.G. Физика и метафизика времени // Проблема времени в культуре, философии и науке: сб. науч. тр. / Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып.3). Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2006. С. 39-60. (Скачать) [distributed 02.01.2020]

Сборники:

Сборник: Время и человек (Человек в пространстве концептуальных времен): сб. научн. тр. / Churakov V.S. , Zaguskin S.L. , Zaslavsky A.M. , Znykin P.A. , Korotkov A.V. , Likhushina M.V. , Lolaev T.P. , Nikonov Yu.V. , Poleshchuk V.I. , Popov V.G. , Potenko N.A. , Chernysheva M.P. , Shardin Yu.P. , Shtompel L.A. // Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып. 5). Новочеркасск: Изд-во "НОК", 2008. 316 с. (Скачать) [размещено на сайте 02.01.2020]

Сборник: Культура и время. Время в культуре. Культура времени: cб. науч. тр. / Churakov V.S. , Vakulenko A.A. , Veinik V.A. , Dmitrievsky I.M. , Zaguskin S.L. , Zaripov R.G. , Zilberman M.Sh. , Znykin P.A. , Karavaev E.F. , Kozyrev D.N. , Korotkov A.V. , Labeish V.G. , Lolaev T.P. , Meshkov V.E. , Meshkova E.V. , Parkhomov A.G. , Pershin N.A. , Poleshchuk V.I. , Popov V.G. , Potenko N.A. , Shikhobalov L.S. , Shtompel L.A. , Shtompel O.M. // Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып. 4). Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2007. 302 с. (Скачать) [размещено на сайте 02.01.2020]

Сборник: Проблема времени в культуре, философии и науке: сб. науч. тр. / Churakov V.S. , Arushanov M.L. , Zaguskin S.L. , Korotaev S.M. , Korotkov A.V. , Kravchenko P.D. , Lolaev T.P. , Melnikov Gennady Semenovich , Meshkov V.E. , Meshkova E.V. , Poleshchuk V.I. , Popov V.G. , Potenko N.A. , Chernov S.A. , Shikhobalov L.S. , Shtompel L.A. , Shtompel O.M. // Под ред. В.С. Чуракова. (серия "Библиотека времени". Вып. 3). Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2006. 155 с. (Скачать) [размещено на сайте 02.01.2020]Наверх